Algemene Voorwaarden

Blashd

Hieronder tref je onze Algemene Voorwaarden aan.

Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt
van of een bestelling plaatst via onze website. De
Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie
voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij
raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of
af te drukken, zodat je ze op een later moment nog
eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities
Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben,
zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals
in dit artikel vermeld:
a. Blashd B.V., gevestigd te (3299cc) Maasdam aan het adres
Maashofje 4, geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer: 91980224.
b. Klant: de klant die al dan niet handelend in
uitoefening van beroep of bedrijf een
Overeenkomst aangaat met Blashd B.V. en/of zich
geregistreerd heeft op de Website.
c. Consument: de Klant die een natuurlijk persoon is
en niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf.
d. Partijen: Blashd B.V. en de Klant gezamenlijk.
e. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst
tussen Blashd B.V. en de Klant die via de Website tot
stand komt, waarvan de Algemene Voorwaarden
integraal onderdeel uitmaken.
f. Producten: alle op grond van de Overeenkomst
door Blashd aan de Klant te leveren of
geleverde zaken, zoals maar niet uitsluitend DIY
Wimperextensions.
g. Website: de website van BlashdB.V., te raadplegen
via https://blashd.nl/ en alle bijbehorende
subdomeinen.
h. Algemene Voorwaarden: deze algemene
voorwaarden van Blashd B.V. die zijn gepubliceerd
op de Website en gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 91980224.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie
1. Op alle aanbiedingen, leveringen en
Overeenkomsten van of met Blashd B.V. zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
de werkzaamheden of leveringen die derden in
het kader van de Overeenkomst verrichten.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of
andere voorwaarden van de Klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Als de Klant in zijn opdracht, bevestiging of
mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen

of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, dan zijn
deze voor Blashd B.V. slechts bindend, indien en
voor zover deze door Blashd B.V. uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.
5. Voor het geval dat naast deze Algemene
Voorwaarden tevens specifieke product- of
actievoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
voorwaarden ook van toepassing.
6. Het kan voorkomen dat Blashd B.V. niet altijd strikte
naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt.
Dit betekent niet dat de bepalingen niet van
toepassing zijn of dat Blashd B.V. het recht verliest
om in andere gevallen de strikte naleving van de
Algemene Voorwaarden te verlangen.
7. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene
Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Overeenkomst of
Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat
geval ter vervanging een nieuwe bepaling
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk
is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 3. Informatieverstrekking
1. De inhoud van de Website is met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld. Blashd B.V. kan
daarentegen niet garanderen dat alle informatie
op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle
prijzen en overige informatie op de Website en in
andere van Blashd B.V. afkomstige materialen zijn
dan ook onder voorbehoud van kennelijke
programmeer- en typefouten.
2. Blashd B.V, kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit.
3. Blashd B.V. licht de Klant via de Website zo goed
mogelijk voor over Producten. Het verstrekken
van mededelingen omtrent eigenschappen van het
Product of van technische gegevens brengt echter
niet mee dat Blashd B.V. enigerlei garantie omtrent
het Product afgeeft.
4. De Website kan links bevatten naar websites van
andere bedrijven. Blashd B.V. heeft geen controle
over (de inhoud van) deze websites, waardoor
Blashd B.V. hiervoor niet verantwoordelijk is.
5. Blashd B.V. is enkel gehouden om informatie te
geven over allergenen voor zover dat wettelijk
gezien verplicht is. Aangezien Blashd B.V. niet kan
voorspellen of bij de Klant bij het gebruik van
Producten een allergische reactie optreedt, is
Blashd B.V. daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 4. Aanbod en Overeenkomst
1. Een aanbod op de Website vervalt als een Product
waarop het aanbod betrekking heeft, in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Blashd B.V. kan niet aan een aanbod worden
gehouden als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen
dat het aanbod een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment
van acceptatie door Blashd B.V. van de bestelling
van de Klant. Blashd B.V. heeft het recht om een
bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
stellen zoals vooruitbetaling.
4. Als Blashd B.V. de bestelling accepteert, zendt
Blashd B.V. langs elektronische weg een bevestiging
van de totstandkoming van de Overeenkomst.
5. Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn
verstrekt, heeft Blashd B.V.het recht om pas aan
haar verplichting te voldoen nadat de juiste
gegevens zijn ontvangen. In dat geval is Blashd B.V.
tevens bevoegd om de Overeenkomst te
annuleren.
6. Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn
verstrekt, heeft Blashd B.V. het recht om pas aan
haar verplichting te voldoen nadat de juiste
gegevens zijn ontvangen. In dat geval is Blashd B.V.
tevens bevoegd om de Overeenkomst te

Artikel 5. Account
1. Om optimaal gebruik te maken van de Website,
kan de Klant een account aanmaken op de
Website.
2. Bij het aanmaken van het account dient de Klant
een wachtwoord te kiezen waarmee de Klant
samen met zijn e-mailadres kan inloggen op de
website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het
kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
3. De Klant dient zijn inloggegevens, zijn
gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te
houden. Blashd B.V. is niet aansprakelijk voor
misbruik van de inloggegevens en mag er steeds
vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de
Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen
gebeurt via het account van de Klant, valt onder
de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4. Als de Klant weet of vermoedt dat zijn
inloggegevens in handen van onbevoegden zijn
gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn
wachtwoord te wijzigen en/of Blashd B.V. daarvan in
kennis te stellen, zodat Blashd B.V. gepaste
maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Levering
1. Zodra de bestelling door Blashd B.V. aan de Klant is
bevestigd, stuurt Blashd B.V. de Producten zo
spoedig mogelijk toe.
2. Blashd B.V. is gerechtigd om een bestelling met
meerdere Producten in delen te leveren en de
geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
3. Is voor de levering van de Producten een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn
moet de Klant Blashd B.V. eerst schriftelijk in
gebreke stellen voordat Blashd B.V. in verzuim is.
Ingeval de Klant een Consument is, bedraagt de
levertermijn maximaal 30 dagen.
4. Levering geschiedt door de Producten in het
bedrijfspand van Blashd B.V. ter beschikking te
stellen (volgens de Incoterms 2020: Ex Works),
tenzij Partijen anders zijn overeengekomen of de
Klant een Consument is. Ingeval de Klant een
Consument is, geschiedt de levering aan het door
de Consument opgegeven huisadres conform hij
via de Website aan B.V.  heeft opgegeven.
5. De Klant is verplicht om Producten af te nemen op
het moment dat deze hem ter beschikking worden
gesteld. Als de Klant dit nalaat, dan is Blashd B.V.
gerechtigd om de Producten op te slaan voor risico
van de Klant. De daarmee gepaard gaande kosten
– zoals transport- en opslagkosten – komen voor
rekening van de Klant.
6. Blashd B.V. is gerechtigd een soortgelijke Product
van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het
bestelde Product, als het bestelde Product niet
meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
Product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Onderzoek en klachten
1. Zodra Blashd B.V. Producten aan de Klant heeft
geleverd, is de Klant verplicht om grondig na te
gaan of de Producten deugdelijk en conform de
Overeenkomst zijn.
2. Eventuele gebreken, defecten, beschadigingen
en/of afwijkingen in aantallen moet de Klant
schriftelijk binnen 48 uur, na levering of nadat de
Klant redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met
de klacht, aan Blashd B.V. melden. Iedere klacht
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de klacht te bevatten, zodat Blashd B.V.  in staat
is adequaat te reageren.
3. De Klant moet Blashd B.V. in staat stellen een klacht
te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar
de klacht retourzending noodzakelijk is, zijn de
kosten voor het retourneren dan wel de
onderzoekskosten voor rekening van de Klant,
tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het
transportrisico is altijd voor de Klant.

Blashd B.V. geeft de Klant zo spoedig mogelijk,
maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst
van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het
nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve
reactie te geven, dan zal Blashd B.V. binnen 30
dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht
bevestigen en een indicatie geven van de termijn
waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht van de
Klant.
5. De Klant moet Blashd B.V. in de gelegenheid stellen
een klacht te onderzoeken. De Klant moet het
betreffende Product dan ook voor zijn rekening en
risico aan BLashd B.V. retourneren.
6. Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op.
7. Als Blashd B.V. oordeelt dat de Klant een klacht
tijdig en terecht heeft ingediend, dan zal Blashd B.V.
– een en ander ter keuze van Blashd B.V. – zorgen
voor een passende oplossing in de vorm van
herstel, vervanging of vergoeding van maximaal
het door de Klant betaalde bedrag voor het
betreffende onderdeel van de Overeenkomst. In
geval van vervanging van een Product is de Klant
gehouden om het vervangen Product aan
Blashd B.V. te retourneren en de eigendom daarvan
aan Blashd B.V. over te dragen, tenzij Blashd B.V.
anders aangeeft.
8. Als Blashd B.V. oordeelt dat de Klant een klacht niet
tijdig of onterecht heeft ingediend, dan hoeft
Blashd B.V. de klacht niet in behandeling te nemen
en komt de Klant geen recht meer toe op herstel,
vervanging of vergoeding zoals bedoeld in lid 7
van dit artikel. Bovendien komen in dat geval de
kosten – daaronder begrepen de
onderzoekskosten – aan de zijde van Blashd B.V.
voor rekening van de Klant.
9. Als de Klant een Consument is, kan de Consument
tevens een klacht indienen via het Europese
geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van
Blashd B.V. totdat alle vorderingen die  op
de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee
verband houdende (incasso)kosten en rente),
volledig zijn betaald.
2. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet
bevoegd de Producten te verkopen, af te leveren,
te verpanden of enig ander recht daarop te
verlenen aan derden.
3. Als derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan
wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Blashd B.V.
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. Blashd B.V. is gerechtigd de Producten die onder
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij
de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de
Klant niet voor tijdige of niet volledige betaling van
de facturen zorgdraagt dan wel in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan
verkeren.
5. De Klant zal Blashd B.V. te allen tijde vrije toegang
verlenen tot haar Producten ter inspectie ervan
en/of ter uitoefening van de rechten van
Blashd B.V.

Artikel 9. Prijzen en betaling
1. Alle op de Website en in andere van Blashd B.V.
afkomstige materialen vermelde prijzen zijn
inclusief btw en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd, tenzij op de
Website anders vermeld.
2. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende
levering van Producten, zal Blashd B.V. conform de
van toepassing zijnde (internationale) wet- en
regelgeving al dan niet btw en andere heffingen
van overheidswege in rekening brengen. Tevens
zal Blashd B.V. in dat geval eventuele invoer- of
douaneheffingen bij de Klant in rekening brengen.
3. De verzendkosten komen voor rekening van de
Klant, tenzij op de Website anders staat
aangegeven. De hoogte van de kosten zullen in
het bestelproces worden weergegeven.
4. De Klant dient betalingen aan Blashd B.V. volgens
de in de bestelprocedure en eventueel op de
Website aangegeven betaalmethoden te voldoen.
Blashd B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot
tijd wijzigen.
5. In geval van betaling na levering kent de Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag
na levering.
6. Als de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan zijn
betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant
in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen
die Blashd B.V. op de Klant heeft onmiddellijk
opeisbaar, zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling hierover. Alle
buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten die
Blashd B.V. in dat geval maakt, komen voor
rekening van de Klant. Het gaat hier om minimaal
15% van de hoofdsom, met een minimum van
€ 250,-. Daarnaast is de Klant in geval van
verzuim een rente van 1% per maand aan
Blashd B.V. verschuldigd, waarbij een gedeelte van
de maand als een volledige maand geldt.
7. Als de Klant een Consument is en de Consument
niet tijdig en/of niet volledig aan zijn

betalingsverplichting(en) voldoet, dan geldt in
afwijking van lid 6 van dit artikel dat Blashd B.V.de
Consument nogmaals in de gelegenheid stelt om
binnen een termijn van 14 dagen aan zijn
betalingsverplichting(en) te voldoen
(ingebrekestelling). Voldoet de Consument het
verschuldigde bedrag opnieuw niet, dan is de
Consument in verzuim. De Consument is in dat
geval de wettelijke rente en de wettelijke
incassokosten aan Blashd B.V. verschuldigd.
8. Blashd B.V. heeft het recht om de betalingen die de
Klant aan Blashd B.V. voldoet eerst in mindering te
brengen op de kosten, vervolgens in mindering te
brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in
mindering te brengen op de hoofdsom en de
lopende rente.
9. Blashd B.V. is gerechtigd om de levering van
Producten op te schorten als de Klant zijn
betalingsverplichtingen niet nakomt.
10. De Klant is verplicht om bezwaren tegen (de
hoogte van) een factuur binnen 14 dagen na
factuurdatum schriftelijk en zo gedetailleerd
mogelijk omschreven aan Blashd B.V. te melden. Als
de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum geen
bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de
factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen
een factuur schorten de betalingsverplichting van
de Klant niet op.

Artikel 10. Herroepingsrecht
1. Uitsluitend de Consument kan een Overeenkomst
die is aangegaan op afstand (derhalve via de
Website) met betrekking tot de aankoop van een
Product gedurende een bedenktermijn van 14
dagen zonder opgave van redenen ontbinden,
onder de voorwaarden zoals omschreven in dit
artikel.
2. De bedenktermijn van 14 dagen zoals bedoeld in
lid 1 van dit artikel gaat in op de dag nadat de
Consument of een door hem vooraf aangewezen
derde de Producten heeft ontvangen. De Klant kan
de Overeenkomst binnen de hiervoor bedoelde
bedenktermijn van 14 dagen ontbinden door het
modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Blashd B.V. of op andere
ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan Blashd B.V.
kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet,
waarbij de Klant in ieder geval zijn naam en het
bestelnummer dient te vermelden. Na ontbinding
heeft de Consument nog 14 dagen – na de
hiervoor bedoelde melding – om het Product
inclusief alle toebehoren naar Blashd B.V. terug te
zenden.
3. Binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde
bedenktermijn moet de Consument zorgvuldig
omgaan met de Producten en de verpakking. De

Consument zal de verpakking slechts openen en
het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig
is om de aard, de kenmerken en de werking van
het Product na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat
deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de
Consument in een fysieke winkel zou kunnen
doen.
4. Als de Consument in strijd met lid 3 van dit artikel
omgaat met het Product of het Product op andere
wijze beschadigt, dan is de Consument
aansprakelijk voor de waardevermindering die
daaruit voortvloeit.
5. Het risico en de bewijslast voor een juiste en
tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij
de Consument.
6. De verzendkosten voor het terugsturen van
Producten zijn voor rekening van de Consument.
7. Producten kunnen worden geretourneerd naar:
Blashd B.V.
Maashofje 4
3299 CC Maasdam
8. Reeds door de Consument (vooruit) betaalde
bedragen zullen zo spoedig mogelijk, uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding van de
Overeenkomst, worden terugbetaald aan de
Consument op dezelfde wijze als dat de
Consument de bestelling heeft betaald. Als er
sprake is van waardevermindering zoals bedoeld
in lid 4 van dit artikel, is Blashd gerechtigd om
de waardevermindering met de reeds door de
Klant betaalde bedragen te verrekenen, waardoor
de Klant een lager bedrag terugbetaald krijgt.
9. Onze Producten kunnen om redenen van
gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet
worden teruggezonden als de verzegeling na
levering is verbroken, zoals bij lashes, remover,
lijm, sealer, tools & lip make-up. In het geval de
verzegeling is verbroken, kan de Consument dus
geen beroep doen op het in dit artikel bedoelde
herroepingsrecht.

Artikel 11. Conformiteit
1. Blashd B.V. staat er uitsluitend voor in dat Producten
voldoen aan de Overeenkomst en de op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst
bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften.
2. Voor geschiktheid voor de door de Klant
vooropgestelde doeleinden verstrekt Blashd B.V.
geen garantie en is Blashd B.V. niet aansprakelijk,
tenzij Blashd B.V. de geschiktheid voor een bepaald
doel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
De Klant is verplicht de geschiktheid van het
Product voor zijn specifieke doeleinden zelf te
onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor
eventuele schade die mocht ontstaan bij of als

gevolg van het gebruik van het Product –
waaronder ten gevolge van een allergische reactie
- wordt uitgesloten.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
1. Blashd B.V. heeft – naast haar wettelijke
bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het
recht om met onmiddellijke ingang de
Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering
van de Overeenkomst op te schorten, als een van
de volgende gebeurtenissen intreedt:
a. de Klant de verplichtingen uit de
Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Blashd B.V. na het sluiten van de
Overeenkomst informatie ter kennis is
gekomen die goede gronden geven om te
vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal
nakomen;
c. de Klant overlijdt;
d. een verzoek tot verlening van (voorlopige)
surseance door de Klant is ingediend;
e. de Klant in staat van faillissement is verklaard
of een verzoek tot faillietverklaring is
ingediend;
f. ten laste van de Klant beslag is gelegd;
g. een tot ontbinding en/of liquidatie van de
Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
h. de Klant onder curatele of onder bewind is
gesteld;
i. de Klant anderszins de
beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot
zijn vermogen of delen daarvan verliest.
De Klant is verplicht om Blashd B.V. onmiddellijk in
kennis te stellen van het intreden van een in sub
d tot en met i bedoelde gebeurtenis.

2. Als Blashd B.V. gebruik maakt van haar ontbindings-
of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit
voortvloeiende kosten en geleden schade voor
rekening van de Klant en zijn alle vorderingen van
Blashd B.V. direct opeisbaar.
3. De Klant doet afstand van alle rechten op gehele
of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst
of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn
(betalings)verplichtingen, tenzij de Klant een Consument is.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
1. De Overeenkomst heeft niet ten doel om enige
intellectuele eigendomsrechten van Blashd B.V.
en/of door haar ingeschakelde derden aan de
Klant over te dragen.
2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk
te maken op de intellectuele eigendomsrechten –
zoals het auteursrecht – van Blashd B.V. en/of door

haar ingeschakelde derden, alsmede op de goede
naam van Blashd. B.V.
3. De Klant zal – zowel tijdens als na beëindiging van
de Overeenkomst – geen handelingen verrichten
die inbreuk kunnen maken op de in het vorige lid
bedoelde intellectuele eigendomsrechten van
Blashd en/of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14. Website
Blashd B.V. stelt alles in het werk om de Website goed te
laten functioneren en voortdurend toegankelijk te
houden. Blashd B.V. kan dit alleen niet garanderen.
Blashd B.V. rekent op begrip van de Klant tijdens
mogelijke storingen op of onderhoud van de Website.
De Klant kan Blashd B.V. in ieder geval niet aansprakelijk
stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit
dat de Website van Blashd B.V. niet toegankelijk is.

Artikel 15. Persoonsgegevens
Blashd B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de Klant
conform haar privacyverklaring. Deze is hier te vinden:
https://blashd.nl/pages/privacy-policy.


Artikel 16. Overmacht
1. Blashd B.V. is niet gehouden tot het nakomen van
een verplichting tegenover de Klant indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van
overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden
verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen – alle van

buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Blashd B.V. geen invloed kan

uitoefenen en waardoor Blashd B.V. niet in staat is
haar verplichtingen na te komen, zoals
pandemieën, epidemieën, wanprestatie door
(toe)leveranciers, elektriciteitsstoring, storing van
internet datanetwerk- of
telecommunicatiefaciliteiten, gevaar voor de
volksgezondheid, overheidsmaatregelen die de
nakoming belemmeren, storingen van publieke
infrastructuur, algemene vervoersproblemen,
stakingen, oorlog, terroristische aanslagen,
binnenlandse onrust of natuurrampen.
3. Blashd B.V.  kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Als deze periode
langer duurt dan 2 maanden, dan zijn Partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot schadevergoeding aan de andere
partij.
4. Als Blashd B.V. ten tijde van het intreden van
overmacht haar verplichtingen uit de
Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is
Blashd B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen

dan wel na te komen gedeelte te factureren. De
Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.


Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Blashd B.V. is slechts aansprakelijk voor zover uit dit
artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Blashd B.V.
ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde derde(n), zoals
maar niet uitsluitend: werknemers en andere
personen die Blashd B.V. bij de uitvoering van de
Overeenkomst inschakelt.
2. Levering van de Producten ontslaat Blashd B.V. van
alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Klant
ten tijde van de levering al had ontdekt of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
3. Blashd B.V. kan geen invloed uitoefenen op het
uiteindelijke gebruik van de geleverde Producten
door de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor
eventuele schade die mocht ontstaan bij of als
gevolg van het gebruik van Producten –
waaronder ten gevolge van een allergische reactie
- wordt uitgesloten.
4. Blashd B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan doordat Blashd B.V. is uitgegaan van door
of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
5. Blashd B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan door:
a. het niet naleven van de gebruiksaanwijzing,
veiligheidsvoorschriften met
gezondheidsrisico’s en/of (overige)
handleidingen van een Product;
b. het niet naleven of opvolgen van instructies
en/of waarschuwingen van Blashd B.V. met
betrekking tot een Product;
c. reparatie aan of onderhoud van een Product
door een ander dan Blashd B.V.;
d. onjuist onderhoud van een Product;
e. ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een
Product;
f. slijtage door normaal gebruik van een
Product;
g. plaatsing, aanpassing en/of verwerking van
een Product door een ander dan Blashd B.V. of
een door Blashd B.V. aangewezen derde;
h. een Product te gebruiken voor een ander doel
dan waarvoor het Product is bedoeld.
6. Blashd B.V. is tegenover de Klant nooit aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder in ieder geval
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. Blashd B.V. kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade, veroorzaakt door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
uit de Overeenkomst voortvloeiende

verplichting(en) die de Klant binnen 30 dagen
nadat de Klant daarvan kennis heeft genomen of
daarvan kennis had kunnen nemen per
aangetekende brief bij Blashd B.V. heeft gemeld.
Onder directe schade wordt verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op de
schade in de zin van deze Algemene
Voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Blashd B.V. aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, mits de Klant aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze
Algemene Voorwaarden.
8. De (cumulatieve) aansprakelijkheid van Blashd B.V.
op welke rechtsgrond(en) dan ook is te allen tijde
beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering van Blashd B.V. in
het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als om
welke reden dan ook geen uitkering vanuit
voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt
dat iedere (cumulatieve) aansprakelijkheid,
gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, er
niet toe kunnen leiden dat een geldbedrag aan de
Klant dient te worden betaald hoger dan het
bedrag dat gefactureerd is uit hoofde van het
gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
9. Elke aansprakelijkheid van Blashd B.V. vervalt door
verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop
de Overeenkomst door levering, ontbinding dan
wel andere wijze is geëindigd.
10. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen
beperkingen van aansprakelijkheid van Blashd B.V.
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
of bewuste roekeloosheid van Blashd B.V, .


Artikel 18. Vrijwaringen
1. De Klant vrijwaart Blashd B.V. voor alle vorderingen
van derden die verband houden met of
voortvloeien uit de tussen Blashd B.V. en de Klant
bestaande rechtsbetrekking.
2. De Klant vrijwaart Blashd B.V.  uitdrukkelijk voor
aanspraken van derden met betrekking tot recht
van intellectuele eigendom op de door de Klant

aan Blashd B.V. verstrekte informatie en/of
gegevens.


Artikel 19. Slotbepalingen
1. Blashd B.V. is gerechtigd om derden in te schakelen
bij de uitvoering van de verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.

Als deze Algemene Voorwaarden in een andere
taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse
versie in geval van een onduidelijkheid,
onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de
vertaling.
3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing, ook als aan een Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of de Klant aldaar woonplaats heeft.
4. In geval van een strijdigheid tussen een bepaling
uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling
uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the
International Sale of Goods oftewel CISG),
prevaleren de bepalingen uit deze Algemene
Voorwaarden.
5. Voor zover door regels van dwingend recht niet
anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter in het
arrondissement waar Blashd B.V. gevestigd is.
6. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke
procedure is de Nederlandse taal.
7. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.


Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden
vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan
gerust via de onderstaande contactgegevens contact
met ons op.


Blashd
Maashofje 4
3299 CC Maasdam
E-mail: Blashdnl@outlook.com
KvK-nummer: 91980224
Btw-nummer: